Voorwaarden

Besloten vennootschap Brinkstaal B.V. (hierna: Brinkstaal) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80671888 en is gevestigd aan de Instraat 22 te Budel (6021AC) .

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk of mondeling (tevens: telefonisch) aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 4. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Brinkstaal.
 5. Producten: De Producten die door Brinkstaal worden aangeboden zijn diverse staalproducten.
 6. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Brinkstaal.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Brinkstaal en iedere Overeenkomst tussen Brinkstaal en een Koper en op elk Product dat door Brinkstaal wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Brinkstaal aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Brinkstaal zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Brinkstaal is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Brinkstaal gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Brinkstaal is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Brinkstaal het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Brinkstaal gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Brinkstaal niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zoals maten, gewichten, kwaliteit en meer zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Afwijkingen tot 10% van het aantal zijn toegestaan tenzij anders overeengekomen. Koper is gehouden om de geleverde aantallen af te nemen en (naar rato) te betalen.
 4. Levertijden in het Aanbod van Brinkstaal zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Brinkstaal niet tot levering van een deel van de in het Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Brinkstaal schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Brinkstaal, zal Brinkstaal de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Brinkstaal daaraan niet gebonden. Bij verschil tussen de bevestiging van koper en de bevestiging van verkoper is uitsluitend de bevestiging van Brinkstaal bindend.
 4. Brinkstaal is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Brinkstaal zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Brinkstaal het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 2. Indien overeengekomen kan Brinkstaal adviezen verstrekken aan Koper. Koper kan nimmer enige rechten ontlenen aan de adviezen. Koper vrijwaart Brinkstaal voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door Brinkstaal verstrekte adviezen, informatie en meer. Koper zal Brinkstaal schadeloosstellen voor alle door Brinkstaal geleden schade dientengevolge.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brinkstaal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Brinkstaal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Brinkstaal zijn verstrekt, heeft Brinkstaal het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Brinkstaal niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk (aanvullende of bijkomende kosten) opleveren voor Brinkstaal, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Brinkstaal kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling.
 6. Brinkstaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Brinkstaal is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Brinkstaal bekend was.
 7. Koper vrijwaart Brinkstaal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 – Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Brinkstaal of er door andere omstandigheden buiten de macht van Brinkstaal enige vertraging ontstaat, heeft Brinkstaal recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen, doch slechts indicatief en bij benadering alsmede onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Koper dient Brinkstaal schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst en/of enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Brinkstaal gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Brinkstaal of een externe vervoerder is Brinkstaal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele vrachtkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Brinkstaal gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Brinkstaal ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Brinkstaal een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. Brinkstaal is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Brinkstaal is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Brinkstaal behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 9. De producten worden verkocht en geleverd met in achtneming van de in het vrije handelsverkeer gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 10. De Koper is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiet voor rekening en risico Koper.

 

Artikel 7 – Verpakking en transport

 1. Brinkstaal verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te transporteren en beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (btw), exclusief verpakking en verpakkingsmateriaal en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief geldt als bewijs dat de materialen/ Producten in goede staat verkeerden ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde direct op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken op eventuele afwijkingen, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Na het verstrijken van bovengenoemde 5 werkdagen is Koper niet langer gerechtigd enige klachten/gebreken te melden. Alle schade welke daaruit voortvloeit komt volledig voor rekening en risico van Koper.
 3. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het eerste lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Brinkstaal op de wijze zoals door Brinkstaal aangegeven.
 5. Brinkstaal is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 6. Terugbetaling aan Koper wordt zo spoedig mogelijk verwerkt na ontvangst van de verklaring van Koper tot ontbinding.
 7. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Brinkstaal te wijten is, zal Brinkstaal na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De orderbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Brinkstaal.

 

Artikel 9 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven of de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Brinkstaal geen invloed heeft, kan Brinkstaal deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na levering, zonder dat de koper recht heeft op enige, niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening.
 2. Koper is er mee bekend dat naast de productprijs, Koper gehouden is tot het voldoen van de kosten ten gevolge van verzending en transport en eventuele (de)montage.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Brinkstaal. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Brinkstaal een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Brinkstaal op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Brinkstaal heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Brinkstaal kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Brinkstaal kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper in verzuim.
 7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Brinkstaal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien Brinkstaal meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Brinkstaal geleverde zaken, blijven eigendom van Brinkstaal totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Brinkstaal gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Brinkstaal zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Brinkstaal haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Brinkstaal of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Brinkstaal zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Brinkstaal heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Brinkstaal. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Brinkstaal zich inspannen om de aangekochte Producten zo spoedig mogelijk te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Brinkstaal worden vergoed door Koper.

 

Artikel 12 – Garantie

 1. Voor zaken die Brinkstaal niet zelf vervaardigt, garandeert Brinkstaal dat het verkochte functioneert in overeenstemming met de specificaties van haar leverancier, gedurende de garantieperiode die de betreffende leverancier heeft gegeven, welke periode aanvangt na levering van het Product aan Koper. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat de zaken niet (langer) geschikt zijn voor het doel waarvoor Koper de zaken gebruikt, leveren geen tekortkoming op. Brinkstaal is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper.
 2. Indien Brinkstaal de verkochte zaken vervaardigt uit zaken geleverd door haar leveranciers, is de garantie op het eindproduct beperkt tot de garantie die Brinkstaal op de respectievelijke onderdelen van de zaken van de leveranciers heeft ontvangen
 3. De garantieverplichting van Brinkstaal is als volgt beperkt. Brinkstaal gaat naar haar keuze en naar haar eigen beoordeling tot herstel of vervanging over van niet functionerende zaken of een onderdeel daarvan. Echter, de kosten voor de uitbouw van niet functionerende zaken en de kosten voor de inbouw van de nieuwe zaak of zaken zijn voor rekening van de Koper. Hieronder begrepen, maar niet uitsluitend transport- en reiskosten.
 4. Brinkstaal geeft geen garantie indien:
 5. de zaken niet functioneren als gevolg van onoordeelkundig gebruik door Koper of van andere oorzaken dan de ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
 6. Brinkstaal in overeenstemming met de overeenkomst gebruikt materiaal of gebruikte zaken levert;
 7. de oorzaak van het niet goed functioneren van de zaken niet duidelijk kan worden aangetoond door Koper;
 8. Koper niet alle voor het gebruik van de zaken gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig is nagekomen.
 9. Koper op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde zaken verricht of door derden laat verrichten;
 10. Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, zoals onder meer de in deze voorwaarden vermelde verplichtingen ten aanzien van inspectie en reclamering.
 11. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Brinkstaal, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt. Ook ingeval van slijtage, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, alsmede de installatie, (de)montage of reparatie vervalt de garantie. Daarnaast is Koper verplicht om de juiste professionele gereedschappen, materialen, hulpmiddelen en apparaten te gebruiken; ingeval van gebrekkigheid hiervan, vervalt elke garantie.
 12. Indien Koper aanspraak maakt op garantie en nadien blijkt dat de zaken niet onder de garantie vielen, dient Koper alle door Brinkstaal in verband daarmee gemaakte kosten te vergoeden.
 13. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Brinkstaal uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland.
 14. Indien een gebrek niet binnen de toepasselijke garantietermijn of op grond van artikel 8 bij Brinkstaal is gemeld, kan Koper op dat gebrek in de prestatie geen beroep meer doen.

 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 1. Brinkstaal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 5 lid 5 vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen.
 2. Bovendien is Brinkstaal bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Brinkstaal gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Brinkstaal bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Brinkstaal op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Brinkstaal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Brinkstaal behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Brinkstaal leidt tot aansprakelijkheid van Brinkstaal jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Brinkstaal in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Brinkstaal is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Brinkstaal is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen. Schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.
 3. Brinkstaal is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het (verkeerd) gebruik van het Product, de opslag daarvan door Koper en/of andere handelingen die Koper heeft (laten) uitvoeren aan het Product.
 4. Brinkstaal is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Koper vrijwaart Brinkstaal van derden op grond van productaansprakelijkheid, indien er sprake is van een gebrekkig product dat door Koper is geleverd aan een derde, waarvan het geleverd Product van Brinkstaal onderdeel uit maakt. Koper zal in een dergelijke situatie alle door Brinkstaal geleden en te lijden schade vergoeden.
 6. Brinkstaal staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Brinkstaal verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Brinkstaal vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Brinkstaal binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 15 – Overmacht

 1. Brinkstaal is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Brinkstaal, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Brinkstaal zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Brinkstaal en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Brinkstaal buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Brinkstaal heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Brinkstaal haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen (Brinkstaal en Koper) kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Brinkstaal ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Brinkstaal gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 16 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Brinkstaal berusten uitsluitend bij Brinkstaal en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Brinkstaal rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Brinkstaal. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Brinkstaal geleverde zaken, dient Brinkstaal expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Brinkstaal rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Brinkstaal gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Brinkstaal de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Brinkstaal op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 19 – Geheimhouding

Alle door Brinkstaal of Koper verstrekte gegevens van welke aard, en in welke van dan ook zijn vertrouwelijk en dienen met strikte geheimhouding behandeld te worden. Openbaarmaking aan derden is strikt verboden.

 

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Brinkstaal en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via jurgen@brinkstaal.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Brinkstaal de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Brinkstaal zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen, zijnde Brinkstaal en Koper zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Brinkstaal en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Brinkstaal heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Brinkstaal en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Budel, 5 mei 2021

Meer weten?

Neem contact op met Jurgen van Gils